XTSyncServer


Version 7.0.0.1100 [03.05.2019] [Neuer DB-Patchlevel 89]


Version 6.1.9.1063 [25.04.2019]


Version 6.1.6.1057 [04.05.2018]


Version 6.0.0.1050 [31.08.2017] [Neuer DB-Patchlevel 88]


Version 5.0.6.1016 [02.08.2016]


Version 5.0.3.1010 [08.04.2016]

Allgemein
Aufgaben

Version 5.0.0.1003 [29.12.2015] [Neuer DB-Patchlevel 87]


Version 4.5.4.970 [09.10.2014]

Allgemein

Version 4.5.0.962 [12.06.2014]


Version 4.5.0.960 [05.06.2014] [Neuer DB-Patchlevel 86]


Version 4.0.3.943 [12.02.2014]

Allgemein
Synchronisation

Version 4.0.0.940 [20.01.2014]

Allgemein

Version 4.0.0.935 [03.01.2014] [Neuer DB-Patchlevel 85]

Neuer XTRESTAPI-Level 5

Version 3.0.4.863 [24.05.2013]

Neuer XTRESTAPI-Level 4

Version 3.0.2.851 [23.10.2012]